Przejdź do głównej treści strony

Poszukujemy wolontariuszy

Poszuku­jemy osób dys­pozy­cyjnych, odpowiedzial­nych, gotowych na nowe wyzwa­nia do pracy przy tegorocznej edy­cji Fes­ti­walu Prapremier 2015 (2015 Fes­ti­val of New Dra­matur­gies), który odbędzie się w dni­ach 2–10 października. Wolon­tar­iuszy zaprosimy również do pracy przy wydarzeni­ach poprzedza­ją­cych Fes­ti­wal, które odbędą się we wrześniu w Byd­goszczy. Gwaran­tu­jemy pracę w młodym, kreaty­wnym zes­pole według ustalonego wcześniej har­mono­gramu. Z wolon­tar­iuszami pod­pisu­jemy umowy wolon­tari­ackie, na pod­stawie których wys­taw­imy zaświad­czenia i ref­er­encje. Naszym współpra­cown­ikom zapew­ni­amy ubez­piecze­nie OC i NNW oraz bezpłatne wejś­ciówki na wybrane spek­takle. Wolon­tar­iusze niepełno­letni powyżej 16 roku życia będą pra­cow­ali maksy­mal­nie 6 godzin dziennie.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia

 

 

zdjęcie na licencji: CC BY-SA 2.0, Dave Bezaire / Flickr.com