Przejdź do głównej treści strony

Spektakle taneczno-ruchowe na Festiwalu Prapremier

Festiwal Prapremier organizowany przez Teatr Polski w Bydgoszczy zmienia w tym roku swoją formułę. Jak piszą jego kuratorzy (Bartosz Frąckowiak, Agnieszka Jakimiak, Marta Keil, Paweł Wodziński), „poję­cie «prapremiery» wymaga redefinicji i posz­erzenia w związku z najnowszymi ten­denc­jami w pol­skim i świa­towym teatrze i sztukach per­for­maty­wnych. Odchodz­imy od rozu­mienia prapremiery jako pier­wszego wys­taw­ienia tek­stu. Chcemy skupić uwagę widzów na nowych jakoś­ci­ach dra­matur­gicznych samych spek­takli, rodzą­cych się na prze­cię­ciu nowych stylów sztuki aktorskiej, tek­stu, fonos­fery i muzyki, architek­tury i wiz­ual­ności, ruchu i tańca, nowych mediów, mate­ri­ałów doku­men­tal­nych i archi­wal­nych, których ory­gi­nalne układy, kom­pozy­cje, par­ty­tury i struk­tury niejed­nokrot­nie stanowią o ich wartości dra­matur­gicznej. To właśnie w tym obszarze –  «nowych dramaturgii» – zachodzą naj­ciekawsze zmi­any w europe­jskim i świa­towym teatrze, w nim rodzą się najbardziej wartoś­ciowe zjawiska”.

cały tekst w taniecpolska.pl